תקנון האתר

יש לקרוא את התנאים הפורטים להלן לפני ביצוע הזמנת שליחויות. תנאים אלה מהווים חוזה מחייב בין החברה למזמין השליחות. לוויתור על תנאים אלה יהיה תוקף רק במידה והדבר ונעשה בכתב והתקבל במשרדי החברה.

אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי 08:00-16:00, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

הנהלת החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי האינטרנט, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה השירות או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

פירוט רשימת אזורים וזמני ההגעה ליעדים ישתנו מעת לעת וניתן לקבלם במשרדי החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית – החברה לא מבצעת שירות.

בדרך כלל, המשלוח יעשה עד הביתעד בית העסק, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים מקום הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה טלפונית SMS.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הנהלת החברה תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלהשליחות רגילה.

חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה. אתה או אדם מבוגר אחר מטעמך תהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידך באתר ולאשר בכתב את קבלת המשלוח.

המחירים אינם כוללים דמי טיפול, אריזה ומשלוח. עלות זו תוסף בתיאום מראש ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של מכירה בתשלומים, הנהלת החברה רשאית לגבות ממך את כל דמי הטיפול, האריזה והמשלוח במועד החיוב הראשון.

מבצע הזמנת 3 שליחויות ב-0 ₪ ללקוחות מצטרפים חדשים:

מבצע זה מסתיים בתאריך 01.05.2015 ומיועד לכל לקוח מצטרף חדש ששולח מידי חודש מעל 10 שליחויות.

הלקוח צריך למסור את כל פרטיו, לרבות טלפון, כתובת, איש קשר, כמות שליחויות צפויה, כתובת מייל להתקשרות וחוות דעתו לאחר ניצול המבצע (פיילוט של 3 שליחויות ב-0 ₪).

הלקוח יוכל להנות מהטבה זו פעם אחת בלבד. אין כפל מבצעים.

המבצע יחול על איזור תל אביב בלבד.

כח עליון: חברת ישג"ב הובלות ושליחויות פטורה מתשלום פיצוי כל שהוא במקרים שאין לה שליטה עליהם ושלא יכלה למנוע אותם לרבות: פגעי טבע, מלחמה, שביתות, מעשי איבה, תאונות שונות וכדומה (כוח עליון) במקרים אלה יהיה הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה ולקבל את דמי המשלוח ששילם בחזרה.

אישור מסירה: אישור מסירה נעשה על ידי חתימת המקבל על גבי צג המכשור המיועד לכך, אותו נושא השליח עמו באת מסירה. במקביל מתעדכן הלקוח על ביצוע המסירה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שאותה הזין בעת ההזמנה באתר החברה. לא תינתן תעודת משלוח מעבר לכך. לרשותו של הלקוח יעמוד אתר החברה, בו ניתן לצפות בכל השליחויות שהזמין בעבר ובהווה, כמוכן החתימות שמאשרות את מסירת המשלוח.

המחאת גוביינא: ביקש הלקוח כי החברה תקבל מן הנמען תשלום בהמחאה כנגד מסירת המשלוח שתועבר אליו (להלן המחאת גוביינא) תהיה אחריות החברה הן לפי חוזה והן בנזיקין, לרבות רשלנות, אך למעט מקרי זדון, אחריות מוגבלת בגין אבדן ההמחאה, בין אם נגבתה על ידי צד ג' ובין אם לא עד לסכום דמי המשלוח. תנאי זה תקף במלואו גם במקרה שהלקוח מבקש לשלוח המחאה למנען כל שהוא. החברה אחראית אך ורק להעברת המחאת גוביינא ואינה אחראית לתוקפה של ההמחאה או לכל פרט אחר הקשור בה.

ביטוח ואחריות:

ברשות החברה ביטוח סחורה בהעברה. החברה אינה מבטחת תכשיטים, אבנים יקרות, מתנות עדינות, ודברי ערך מסוג דומה, (אלא אם הוצאה תעודת ביטוח על ידי הלקוח הכוללת סעיף אי שיבוב נגד החברה) ביטוח מיוחד או שנשלח על אחריותו הבלעדית. למרות האמור לעיל, אם קבלה החברה למשלוח דברים שפורטו בסעיף זה היא לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן, ובמקרה של רשלנות יהיה הלקוח זכאי לפיצוי של דמי המשלוח המקוריים של המשלוח.

החברה אינה אחראית לדברים שבירים או למשלוחי נוזלים, או לחפצים הארוזים באריזה לקויה או לכאלה המועדים להינזק או להתקלקל, אלא אם נגרם נזק או אובדן מסיבה שאינה קשורה בטיבם שאז תחול האחריות.

חומרים מסוכנים: החברה לא תעביר משלוחים מסוג חומרים מסוכנים שאינה רשאית להובילם על פי החוק.

גרימת נזק: במידה וגרם משלוח לעיל לנזק לחברה ו/או לצד ג, ישפה הלקוח את החברה בגין כל נזק כזה, או עבור כל הפיצויים שנאלצה לשלם בגין משלוח זה, אלא אם נגרם הנזק בזדון או ברשלנות מסיבה שאינה קשורה לטיבם, שאז תחול על החברה האחריות.

נזק תוצאתי: החברה אינה אחראית כלל בנסיבות כל שהן, לרבות רשלנות, לנזק תוצאתי, אלא לשווי של דמי המשלוח בלבד.

איחור/ אבדה: החברה לא תהיה אחראית לאיחורים או לאבדות שייגרמו כתוצאה מכתובת שגויה או לא מדויקת. החברה אחראית לנזק עקב איחור אך ורק אם נגרם כתוצאה מרשלנותה והלקוח יהיה זכאי לפיצוי עבור דמי המשלוח.

הודעה על נזק: כל הודעה בדבר נזק יש להגיש בכתב למשרדי החברה בתוך 5 ימי עסקים מעת מסירת המשלוח, ובמקרה של אי מסירה – בתוך 5 ימים מעת קבלת ההודעה כי המשלוח אינו כלול במסירות הנ"ל.

משלוח אשר אין לו דורש: במידה והמשלוח לא נדרש על ידי הנמען, תודיע על כך החברה ללקוח ולאחר מכן תחזיר אותו ללקוח כנגד תשלום של 100% מדמי המשלוח המקוריים המשלוח. המשלוח יישמר במשרדי החברה עד לתקופה של 30 יום מקסימום.

תשלום: חשבונית עבור השליחויות שהוזמנו באתר החברה תישלח ישירות לכתובת המייל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה וסומנה ככתובת לקבלת החשבונית. תיקונים או השגות לגבי החשבונית יתקבלו עד 10 יום ממועד קבלת החשבונית במייל בלבד. לאחר תאריך זה ובמידה ולא התקבלה בקשה לתיקון, תחשב החשבונית כנכונה. חשבונית מרוכזת עבור השליחויות שבוצעו במהלך החודש ישלחו אך ורק בתיאום עם החברה וזאת בתחילת החודש העוקב ותיקונים או השגות לגבי החשבונית יתקבלו עד ה-15 של אותו החודש בלבד. לאחר תאריך זה ובמידה ולא התקבלה בקשה לתיקון, תחשב החשבונית כנכונה.

כתובת למשלוח: באחריות הלקוח למסור את פרטי הנמען במדויק כולל הכתובת המדויקת, קומה, משרד, שם הנמען ושם מקבל השליחות. החברה לא תהיה אחראית לאובדן השליחות או לכל נזק אחר שיגרם במידה והלקוח לא מילא סעיף זה במלואו.

שינויים בתנאי השליחות: החברה תהא רשאית לשנות מחירים, זמני משלוח, יעדי משלוח, תנאי המשלוח וכיוצא בזה. כל שינוי כגון זה, יתואם מול הלקוח.

ביטול עסקה: ביטול הזמנת שליחות באתר החברה יעשה טלפונית בלבד ולא יאוחר מ – 15 דקות לאחר ההזמנה. הזמנות שבוצעו מחוץ לשעות פעילות המשרד, ניתן לבטל ביום הפעילות העוקב, ולא יאוחר מ15 דקות לאחר התחלת פעילות המשרד. הזמנה שלא בוטלה בזמנה תחויב במחיר מלא.

הגבלת פרטיות:

א. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

ב. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק לשם השלמת עסקה.

ג. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר החברה, אלא מועברים ישירות לחברת הסליקה.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.